Hyrwyddwr Celfyddydau

Mae’r Tîm Hyrwyddwyr Celfyddydau yn rhan hollbwysig o gynnig y Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg. Cânt eu recriwtio o bob rhan o’n rhanbarth ac mae ganddynt brofiad o gyflwyno prosiectau celfyddydau mewn ysgolion a lleoliadau addysg.

Mentoriaid yw’r Hyrwyddwyr Celfyddydau all weithredu fel seinfwrdd ar gyfer prosiectau a chynnig syniadau am ffyrdd newydd o weithio yn yr ystafell ddosbarth.

Gall y rhwydwaith dalu am amser yr Hyrwyddwr Celfyddydau, felly mae eu harbenigedd AM DDIM i ysgolion.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Hyrwyddwr Celfyddydau, cysylltwch â staff y Rhwydwaith a fydd yn gallu canfod Hyrwyddwr Celfyddydau sy’n briodol i’ch prosiect.

Bethan Jenkins

Cerddoriaeth

Enw

Bethan Jenkins

Teitl Swydd

Pennaeth Cerddoriaeth

Sefydliad/Busnes

Lewis School Pengam/ Education

Disgyblaeth

Cerddoriaeth

 

Cefndir

Fi yw Pennaeth Cerddoriaeth Ysgol Lewis Pengam ac rydw i wedi bod yn addysgu yno ers y flwyddyn 2000. Ar hyn o bryd rwy’n arwain y Rhaglen Ysgolion Creadigol Arweiniol yn Ysgol Lewis ar y cyd â dwy ysgol gynradd sy’n ein bwydo – sydd newydd gael dyfarniad ‘arfer da’ gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydw i hefyd yn ymarferydd arweiniol ar gyfer rhaglen Cerddoriaeth Arweiniol Di-graidd EAS ac ar hyn o bryd rydw i’n gweithio gyda GWE a Llywodraeth Cymru i ddatblygu adnoddau ar gyfer y Fanyleb TGAU newydd. Ym mis Mai 2016, gwnaeth ESTYN gydnabod Adran Gerddoriaeth Ysgol Lewis Pengam fel rhan o astudiaeth achos yn yr Adolygiad Thematig ‘Arfer Orau yn y Celfyddydau Creadigol yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4’. Mae gen i gyfoeth o brofiad o gyflwyno amrywiaeth o gymwysterau seiliedig ar arholiadau: TGAU (Cerddoriaeth), L2 BTEC (Cerddoriaeth), TGAU (Celfyddydau Perfformio), UG/Safon Uwch (Cerddoriaeth), UG/Safon Uwch Technoleg Cerddoriaeth a Lefel 3 BTEC (Cerddoriaeth).

 

Carol Williams

Cerddoriaeth

Enw

Carol Williams

Teitl Swydd

Cyfarwyddwr Cerdd sy’n Ymadael / Arweinydd Pwnc ar gyfer Cerddoriaeth

Sefydliad/Busnes

Ysgol Basaleg

Disgyblaeth

Cerddoriaeth

 

Cefndir

Cerddor, trefnydd, mentor ac athrawes ydw i gyda dros 30 mlynedd o brofiad addysgu cerddoriaeth mewn ysgolion uwchradd. Rydw i wedi gweld llawer o newid yn y cwricwlwm yn ystod fy ngyrfa addysgu hyd yma, yn cynnwys cyflwyniad TGAU a’r Cwricwlwm Cenedlaethol ynghyd â nifer o wahanol fanylebau Safon Uwch a TGAU. Credaf yn angerddol ym mhwysigrwydd y celfyddydau mewn datblygu aelodau cyflawn o gymdeithas; dylai addysg gelfyddydol dda a chynhwysol fod yn rhan anhepgor o’r profiad dysgu ar gyfer pob disgybl. Ym mis Hydref 2015, dewisodd Estyn ein Hadran Gerddoriaeth ar gyfer astudiaeth achos fel enghraifft o arfer da mewn addysgu’r celfyddydau creadigol.

Fel athrawes ac arweinydd, rwy’n gweithio ar hyn o bryd gyda Cerddoriaeth Gwent i ddarparu addysgu a dysgu o ansawdd uchel drwy weithgareddau cerddorol i unigolion a grwpiau. Fel arweinydd, rydw i wedi cyfarwyddo corau a bandiau ysgol gan berfformio gyda chryn lwyddiant mewn gwyliau, digwyddiadau a lleoliadau uchel eu bri ledled Ewrop.

Rydw i hefyd yn Fentor Allanol ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG), yn gweithio mewn partneriaeth gydag EAS, EWC a Llywodraeth Cymru i fentora athrawon newydd, o bob pwnc ac mewn gwahanol ysgolion, drwy eu blwyddyn gyntaf o addysgu.

Rwy’n angerddol ynglŷn â rhannu fy mhrofiad a’m sgiliau fel cerddor ac athrawes gyda phobl eraill yn y proffesiwn. Credaf y dylai pob dysgu fod yn hwyl, heriol, diddorol ac yn ysbrydoli.

 

Clary Saddler

Theatr, Cyfryngau, Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

Enw

Clary Saddler

Teitl Swydd

Sefydlydd cwmni theatr / cyfarwyddwr artistig / cynhyrchydd / cyfarwyddwr / hwylusydd / tiwtor / ymarferydd celfyddydau cynhwysol

Sefydliad/Busnes

Forget-Me-Not-Productions

Disgyblaeth

Theatr, Cyfryngau, Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

 

Cefndir

Ers graddio o ysgol ddrama yn 2002, rydw i wedi bod yn graddol ddatblygu gyrfa ym meysydd celfyddydau perfformio, cyfryngau, cerddoriaeth a chelfyddydau cynhwysol. Datblygais yr ymarfer hwn ymhellach drwy ennill Statws Athro Cymwysedig fel cymhwyster ychwanegol yn 2011. Mae fy nghefndir yn cynnwys 16 mlynedd fel actor/cerddor/canwr/ysgrifennwr caneuon proffesiynol; teithio gyda chwmnïau megis Theatre for Youth a’r Production Crew, yn ogystal â gweithio’n broffesiynol fel cynhyrchydd/cyfarwyddwr/hwylusydd/tiwtor gyda fy nghwmni fy hun Forget-Me-Not-Productions Ltd.

Ar ôl ennill Statws Athro Cymwysedig, bûm yn addysgu ac yn darlithio am bedair blynedd – gan arbenigo mewn drama, cerddoriaeth a’r cyfryngau ar lefel addysg uwchradd, drama ac astudiaethau theatr Safon Uwch a Drama ac Addysg BA Anrhydedd. Sylweddolais y gallai cyfuno fy nau faes arbenigedd arwain at ganlyniadau cyffrous. I’r perwyl hwnnw dechreuais fynd i faes datblygiad celfyddydau cynhwysol. Yn ystod fy ngyrfa hyd yma rydw i wedi gweithredu fel mentor mewn sawl sefyllfa; megis mentora athrawon dan hyfforddiant, hyfforddi myfyrwyr profiad gwaith a phrentisiaid a chynllunio a chyflwyno HMS a sesiynau gyda’r hwyr i staff ysgolion cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig. Mae fy arbenigeddau yn cynnwys theatr ddigidol, creu ffilmiau a cherddoriaeth ac ysgrifennu caneuon ac mae gen i’r ddawn i wneud pob gweithgaredd yn gynhwysol i bawb.

 

David Powell

Cerddoriaeth

Enw

David Powell

Teitl Swydd

Rheolwr Gyfarwyddwr

Sefydliad/Busnes

Upbeat Music and Arts Service Ltd

Disgyblaeth

Cerddoriaeth

 

Cefndir

Wedi astudio ac ymarfer fel cerddor proffesiynol ers 1983, dechreuais weithio fel addysgwr teithiol rhan amser ym 1989 ochr yn och â’m gyrfa perfformio. Ym 1996 enillais fy TAR mewn Addysg Gynradd ym Mhrifysgol De Cymru ac ymuno ag Ysgol Iau Gaer fel athro dosbarth. Yn ystod y cyfnod hwn roeddwn yn athro rhifedd enghreifftiol i Gyngor Casnewydd.

Cefais fy mhenodi’n Bennaeth Cynorthwyol Gwasanaeth Cefnogi Cerddoriaeth Gwent yn 2001 ac arhosais yno tan 2013. Yn ystod y cyfnod hwnnw cefais lu o brofiadau yn ymwneud â phob agwedd ar ddarpariaeth gwasanaeth cerddoriaeth i ysgolion ac roedd gen i gyfrifoldeb am ddarpariaeth gwasanaeth ym Mwrdeistrefi Sirol Blaenau Gwent a Chasnewydd. Yn arbennig, cynyddodd darpariaeth cerddoriaeth offerynnol gan 100% ym Mlaenau Gwent rhwng 2001 a 2010. Defnyddiwyd nifer o strategaethau arloesol er mwyn cyflawni’r lefelau uchel hyn o ymgysylltu mewn ardal a gydnabyddir fel un o amddifadedd cymdeithasol ac economaidd difrifol. Yn 2013 ffurfiais Upbeat Music and Arts Service Ltd – artistiaid o nifer o ddisgyblaethau yn creu prosiectau a phrofiadau mawr eu heffaith mewn ysgolion. Mae gen i hanes da profedig o hyfforddi, mentora ac arwain timau – gan nodi rhinweddau a chryfderau, a chyfuno’r priodweddau a’r unigolion hynny yn rym cydlynol a deinamig.

Ym mis Mawrth 2017 derbyniais wobr ‘Creadigrwydd ac Arloesedd’ gyntaf erioed y South Wales Argus.

Dolen i Wefan

www.upbeatmusicandarts.co.uk

 

Gina Roberts

Dawns

Enw

Gina Roberts

Teitl Swydd

Ymarferydd Dawns Llawrydd

Sefydliad/Busnes

Dawns

Disgyblaeth

Dawns

 

Cefndir

Ar hyn o bryd rwy’n cyflwyno sesiynau ar gyfer plant oedran cyn-ysgol sy’n rhoi rhyddid iddynt archwilio cerddoriaeth a symud mewn amgylchedd cyfeillgar. Fy nod yn ystod y sesiynau yw datblygu sgiliau iaith cynnar, sgiliau corfforol, creadigol a chymdeithasol mewn amgylchedd llawn hwyl a hamddenol. Nod y sesiynau yw datblygu hyder, meithrin hunan-barch, a chyfoethogi sgiliau iaith. Bydd plant hefyd yn datblygu eu cydbwysedd, cydsymud a sgiliau echddygol tra’n gwneud ffrindiau newydd.

Rydw i hefyd yn dyfeisio ac yn addysgu unedau gwaith mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ar gyfer pob oed a gallu. Caiff y sesiynau eu creu yn unol â’r Cwricwlwm Cenedlaethol a mapiau cwricwlwm yr ysgol.

Rydw i wedi gweithio fel mentor ac ymgynghorydd dawns ar gyfer menter PESS (Addysg Grefyddol mewn Chwaraeon Ysgol) gyda Chwaraeon Cymru. Rydw i wedi gweithio ochr yn ochr ag athrawon i godi safonau dawns mewn addysg gynradd ac uwchradd gan ddefnyddio addysgeg PESS ar gyfer addysgu a dysgu. Fel rhan o fy rôl byddwn yn cyflwyno gwersi enghreifftiol, yn addysgu fel tîm, gosod targedau a deilliannau, rhoi adborth i athrawon am eu gwersi a chynorthwyo i ddatblygu eu gwybodaeth am ddawns yn y cwricwlwm cenedlaethol.

Dolen i Wefan

www.ginasminimovers5.wixsite.com/minimovers

 

Karin Molson

Amgueddfeydd

Enw

Karin Molson

Teitl Swydd

Rheolwr Dysgu

Sefydliad/Busnes

Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir Fynwy

Disgyblaeth

Amgueddfeydd

 

Cefndir

Fi yw Rheolwr Dysgu Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir Fynwy ac mae gen i dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes dysgu amgueddfeydd ac orielau.

Rwy’n datblygu profiadau creadigol cysylltiedig â’r cwricwlwm sydd wedi eu hysbrydoli gan wrthrychau a dogfennau mewn amgueddfeydd, paentiadau a ffotograffau ac adeiladau hanesyddol. Rydw i wedi gweithio i amrywiaeth eang o amgueddfeydd ac orielau celf yn cynnwys Kettle’s Yard (Prifysgol Caergrawnt), Cambridge and County Folk Museum, Amgueddfa Corinium ac Amgueddfeydd, Orielau ac Archifau Bryste.

Rwy’n darparu hyfforddiant mewn trin gwrthrychau ac ymchwiliad a defnyddio casgliadau amgueddfeydd ar gyfer dysgu creadigol.

Rwy’n gydawdur dau gyhoeddiad ar gyfer athrawon sy’n canolbwyntio ar ddefnyddio cerfluniau a cherflunio ar gyfer datblygu sgiliau meddwl ar lefel uwch a defnyddio casgliadau amgueddfeydd, dogfennau ac adnoddau hanesyddol eraill i ddatblygu dysgu creadigol yn yr ystafell ddosbarth.

Rydw i wedi gweithio ar nifer o brosiectau hanes llafar rhyng-genedlaethau, a gwnaeth dau ohonynt arwain at gynhyrchu ffilmiau ar gyfer ysgolion ledled Bryste a Sir Fynwy.

Rwy’n gadeirydd Fforwm Addysg Treftadaeth De Cymru, yn aelod o’r Grŵp ar gyfer Addysg mewn Amgueddfeydd ac yn Ymgynghorydd Arts Award (Darganfod ac Archwilio).

 

Sally James-Williams

Celfyddydau Perfformio

Enw

Sally James-Williams

Teitl Swydd

Pennaeth y Celfyddydau Perfformio

Sefydliad/Busnes

Lliswerry High School, Newport

Disgyblaeth

Celfyddydau Perfformio

 

Cefndir

Mwy o fanylion cyn bo hir.

Dolen i Wefan

lliswerryhigh.org

 

David Cartwright

Celf weledol

Enw

David Cartwright

Teitl Swydd

Pennaeth Celf

Sefydliad/Busnes

Idris Davies School 3-18, Rhymney

Disgyblaeth

Celf weledol

 

Cefndir

Mwy o fanylion cyn bo hir.

Dolen i Wefan

sites.google.com/idrisdaviesschool.wales/ids/home