Cyllido

Mae gan Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru dair ffrwd cyllido sydd wedi’u creu i gefnogi gweithgarwch celfyddydau mewn ysgolion ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen. 

Mae’r cronfeydd ar gael i aelodau’r Rhwydwaith fel a ganlyn:

 • Athrawon sy’n gweithio mewn ysgol sydd wedi’i lleoli yn un o’r pum sir sy’n gallu darparu prawf cyflogaeth a chyfeiriad
 • Athrawon sy’n byw yn un o’r pum sir sy’n gallu darparu prawf cyfeiriad
 • Artistiaid sy’n byw yn un o’r pum sir sy’n gallu darparu prawf cyfeiriad
 • Addysgwyr celfyddydau sy’n gweithio ym maes
  • celfyddydau
  • diwylliant
  • sefydliadau treftadaeth
  sy’n gallu darparu prawf cyflogaeth a chyfeiriad sydd wedi’u lleoli yn un o’r pum sir

 

Cronfa Sbarduno Arloesedd

Gall aelodau unigol wneud cais am £1,000 er mwyn ymchwilio a datblygu prosiect celfyddydau i’w ddefnyddio mewn ysgol. Rhaid i’r cais prosiect ddangos yn glir sut caiff yr arian ei wario o ran deunyddiau ac amser. Rhaid i artistiaid neu ddangos y byddant yn cysylltu ag athrawon/arbenigwyr addysg wrth ddatblygu eu prosiect. Rhaid i athrawon ddangos y byddant yn cysylltu ag artistiaid neu weithwyr diwylliannol proffesiynol wrth ddatblygu eu prosiect.

Amod cael yr arian yw y bydd y prosiectau’n cael eu cyhoeddi ar y wefan hon a’r Parth Dysgu Creadigol ar Hwb.

 

Cronfa Artist ac Athro’n Cwrdd

Mae’r Gronfa Artist ac Athro’n Cwrdd yn galluogi grwpiau bach o artistiaid ac athrawon i gwrdd mewn lleoliad anffurfiol. Gall aelodau’r rhwydwaith sy’n byw neu’n gweithio yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru wneud cais am hyd at £300 i gynnal cyfarfod.

Byddwn yn ariannu:

 • cost y lleoliad
 • cost arlwyo

 

Cronfa Ymweliad Aelod Rhwydwaith

Gall aelodau unigol y rhwydwaith wneud cais am hyd at £250 i dalu costau ymweliad diwylliannol neu addysgol i rywle y tu allan i’r rhanbarth. Rhaid i’r ymweliad fod yn berthnasol i ddatblygiad proffesiynol parhaus yr ymgeisydd, neu gylch gwaith y rhwydwaith (i ganfod a lledaenu arfer gorau mewn prosiectau celfyddydau mewn addysg).  Gallai ymweliadau fod i arddangosfeydd, cynyrchiadau theatr, ysgolion neu i gwrdd â damcaniaethwyr addysg.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd llwyddiannus ysgrifennu blog byr am eu hymweliad i’w gyhoeddi ar y Parth Dysgu Creadigol – Hwb. Gwneir hyn i gefnogi nod y rhwydwaith o feithrin diwylliant o rannu gwybodaeth.

Bydd y blog yn amlinellu:

 • i ble aethant ar eu hymweliad
 • pam yr aethant yno
 • pa effaith gafodd yr ymweliad ar eu hymarfer
 • pa elfen y gallent o bosibl ei defnyddio yn eu hymarfer eu hunai