Cyllido

Mae gan Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru dair ffrwd cyllido sydd wedi’u creu i gefnogi gweithgarwch celfyddydau mewn ysgolion ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen.

Mae’r cronfeydd ar gael i aelodau’r Rhwydwaith fel a ganlyn:

 • Athrawon sy’n gweithiomewn ysgol sydd wedi’i lleoli yn un o’r pum sir sy’n gallu darparu prawf cyflogaeth a chyfeiriad
 • Athrawon sy’n bywyn un o’r pum sir sy’n gallu darparu prawf cyfeiriad
 • Artistiaid sy’n bywyn un o’r pum sir sy’n gallu darparu prawf cyfeiriad
 • Addysgwyr celfyddydau sy’n gweithioym maes
  • celfyddydau
  • diwylliant
  • sefydliadau treftadaeth

  sy’n gallu darparu prawf cyflogaeth a chyfeiriad sydd wedi’u lleoli yn un o’r pum sir

 

Cronfa Sbarduno Arloesedd

Gall aelodau unigol wneud cais am £1,000 er mwyn ymchwilio a datblygu prosiect celfyddydau i’w ddefnyddio mewn ysgol. Rhaid i’r cais prosiect ddangos yn glir sut caiff yr arian ei wario o ran deunyddiau ac amser. Rhaid i artistiaid neu ddangos y byddant yn cysylltu ag athrawon/arbenigwyr addysg wrth ddatblygu eu prosiect. Rhaid i athrawon ddangos y byddant yn cysylltu ag artistiaid neu weithwyr diwylliannol proffesiynol wrth ddatblygu eu prosiect.

Amod cael yr arian yw y bydd y prosiectau’n cael eu cyhoeddi ar y wefan hon a’r Parth Dysgu Creadigol ar Hwb.

 

Cronfa Ymweliad Aelod Rhwydwaith

Gall aelodau unigol y rhwydwaith wneud cais am hyd at £250 i dalu costau ymweliad diwylliannol neu addysgol i rywle y tu allan i’r rhanbarth. Rhaid i’r ymweliad fod yn berthnasol i ddatblygiad proffesiynol parhaus yr ymgeisydd, neu gylch gwaith y rhwydwaith (i ganfod a lledaenu arfer gorau mewn prosiectau celfyddydau mewn addysg).  Gallai ymweliadau fod i arddangosfeydd, cynyrchiadau theatr, ysgolion neu i gwrdd â damcaniaethwyr addysg.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd llwyddiannus ysgrifennu blog byr am eu hymweliad i’w gyhoeddi ar y Parth Dysgu Creadigol – Hwb. Gwneir hyn i gefnogi nod y rhwydwaith o feithrin diwylliant o rannu gwybodaeth.

Bydd y blog yn amlinellu:

 • i ble aethant ar eu hymweliad
 • pam yr aethant yno
 • pa effaith gafodd yr ymweliad ar eu hymarfer
 • pa elfen y gallent o bosibl ei defnyddio yn eu hymarfer eu hunai

 

Am ragor o wybodaeth am yr arian sydd ar gael, cysylltwch â staff y rhwydwaith