Leeway productions2

Sioeau Cerdd Cwta- Galwch am Artistiaid

Mae datblygiad o raglen arloesolol i gefnogi theatr gerdd proffesiynol yng Nghymru yn cael ei datblygu unwaith eto yn 2018 yn dilyn llwyddiant y prosiectau yn 2017.

Trefnir ac arweinir gan Cynhyrchiadau Leeway, cyfres o brosiectau datblygiadol o waith cerddorol a fydd yn para am ddeng munud. Cynhelir y prosiectau tair gwaith y flwyddyn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Dywed cynhyrchydd Leeway, sef Angharad Lee, “ Mae’r cyhoeddiad cyffrous yma o fudd enfawr i ni fel cwmni er mwyn i ni ymdrechu, annog a meithrin doniau presennol a newydd i gyfansoddi gwaith cerddorol yng Nghymru”.

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn estyn croeso i sgriptwyr a cyfansoddwyr newydd sydd yn awyddus i geisio ysgrifennu drama gerdd, ac hefyd, artistiaid profiadol yn ogystal sydd am ddatblygu eu sgiliau a rhwydweithio gydag eraill yn y maes.

Gall cyfranogwyr gynnwys gyfansoddwyr, dramodwyr, beirdd, cerddorwyr ac eraill sydd a diddordeb yn y maes yma.

Dywedodd Angharad fod y cynhyrchiadau cerddorol o ddeng munud o hyd yn cynnwys, cyd-weithio gydag eraill, datblygiad o ymarferiadau presennol gan archwilio a darparu’r gefnogaeth a fydd angen ar yr artistiaid wrth ddatblygu ac ehangu eu sgiliau ysgrifenedig i’r ffurf lenyddol yma o ysgrifennu.

“ Rydym yn annog sgyrsiau parhaol gydag eraill gan feddwl bod y prosiect datblygiadiadol yma yn sbardun tuag at daflu oleuni newydd ar fethodoleg ffres sydd yn wahanol i sut y mae dyn yn arfer gweithio,” ategodd hi.

 

Bydd Cynhyrchiadau Leeway yn darparu cefnogaeth mentora trylwyr trwy’r broses, gan gefnogi’r artistiaid wrth iddynt ddarganfod eu ffordd trwy dasg newydd a all fod ar yr wyneb yn drafferthus a mwdlyd. Bydd sesiynau rhannu arfer dda yng Nhanolfan Mileniwm Cymru wrth i’r broses a’r gwaith ddatblygu. Menter datblygiadaol ydyw gyda phawb yn un cwch ac yn dysgu wrth waith eu gilydd a fydd yn gyffrous iawn i ddweud y lleiaf.

Bu Francois Pandolofo, actor ac ysgrifennwr, ynghlwm â’r prosiect cyntaf. Dywedodd e,” Roedd y prosiect cyffrous newydd, nid yn unig yn anrhydedd i fod yn rhan ohono, ond roedd y sylfaen a’r broses gwaredigaeth yn agoriad llygaid i bosibiliadau a darganfyddiadau newydd wrth weithio gyda thîm o bobl creadigol eraill”.

“Beth wnaeth fy niddori i yn bennaf, oedd y ffaith y cawsom y cyfle i gael ein hannog i rannu ein greddf er mwyn meithrin a datblygu adrannau o’n sgiliau na fyddwn wedi darganfod o’r blaen, gan amlygu’r gwendidau a’r cyfyngiadau yn y broses greadigol. Fel ysgrifennwr, roeddwn eisiau cael gafael a rheolaeth ar yr adroddiant.

Cawsom dasg ddyddiol a anfonwyd allan gan Angharad, a daeth i’r amlwg bod rhaid i ni feddwl yn reddfol a thu allan i’r bocs, ac agor ein meddyliau i ddatblygiadau a syniadau arallddewisiol. Lle roeddwn i yn y cwestiwn, roedd rhaid i mi edrych ar ddarn o ongl soundscape a dechrau o’r fan honno.

“Roedd hyn yn heriol a hollol newydd ond yn amwg wedi’i greu yn ofalus gan Cynhyrchiadau Leeway i fod yn fentrus a thrwm er mwyn ehangu ac ymestyn cwmpawd ein dawn creadigol sydd y tu allan i’r norm, gan ddatblygu yr hyn sydd ar yr wyneb braidd yn flinedig a di - fflach a diffyg dychymyg. Arbrofi syniadau a methodolegau newydd a ffres ydy’r nod.

“ Mae’r model yma yn un yr hoffwn i weld yn digwydd mwy a mwy fel ffordd o ddatblygu cyd-weithio gan agor fforwm er mwyn cynnal trafodaeth ac ymchwiliad yn hytrach na llenwi ffurflenni neu wahanu rôl pobl a glynu at ganllawiau llym creadigol a threfniadaeth”.

Rhan o’r prosiect cychwynnol yng Nghaerdydd oedd i gynnwys beirniaid theatr er mwyn cysylltu gyda’r cyfranogwyr a chynnig eu hadborth iddynt. Meddai Jane Oriel, “ Mae’r wythnos ymarferol arbrofol wedi agor cyfoeth o bosibiliadau newydd ar gyfer theatr cerdd yng Nghaerdydd. Mae wedi bod yn agoriad llygaid i ddysgu a chadarnhau bod llawer mwy yn bosib o’r dull yma o gelf nad oeddwn wedi disgwyl. Da iawn i bawb a fu ynghlwm a’r fenter ac edrychaf ymlaen at weld datblygiadau pellach”

Dyweddodd beirniaid a darlledwr Lowri Haf Cook, “ Fe’m cludwyd dros dro, gan y pedwar cynhyrchiad, i fydoedd tra gwahanol. Yr hyn a sefydlwyd yn bendant oedd yr ysfa gynhyddol gan nifer am theatr cerddorol ymylol yng Nghaerdydd – a thu hwnt- mewn ymateb i’r ‘brain drain’ syrffedus i’r West End yn Llundain gan dalentau Cymreig. Gyda lleoliad berffaith ar ein cyfer, bar Porters yng nghnaol y ddinas, ymddengys fod yma hadau gwirioneddol o gynnwrf, a thalent eithriadol ar waith.”

 

 

Bydd cyfle i weld Sioeau Cerdd Cwta yn 2018 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Focus Wales 2018:

-Canolfan Mileniwm Cymru: Chwefror 25, am 6yh

-Sefydliad y Glowyr Coed Duon: Wedi'i ohirio- manylion i'w cadarnhau

-Focus Wales 2018: May 12, am 4yp, HWB Cymraeg at Queen’s Square, Town Centre, Wrexham.

 

Am fanylion pellach cysylltwch gyda Angharad Lee : [email protected]

Dangoswch fwy..